ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม

ชื่อเรื่อง       :   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  จังหวัดแพร่
ชื่อผู้ทำวิจัย  :   นายดนัยรัตน์   กาศเกษม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
ปีที่ทำวิจัย    :   ปีการศึกษา 2554 - 2555

  บทคัดย่อ

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่  เป็นการแก้ปัญหาและเป็นการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ ใน ปีการศึกษา 2554 - 2555 โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.. 2553   และมีความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  ซึ่งดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบด้วย  การวางแผน (Planning)  การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และ  การสะท้อนผล (Reflection) โดยดำเนินการรวมทั้งหมด   15 ขั้นตอน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ บันทึกการนิเทศ แบบสอบถาม และแบบประเมิน การจัดกระทำและการตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ และเมื่อนำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา พบว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  ม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับการนิเทศภายในทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 12 ได้ แต่การดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 3 มีผลการดำเนินงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการระบบสารสนเทศเชิงคุณภาพ จึงได้ดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2  โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายในควบคู่กับการพัฒนาระบบการตรวจสอบติดตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในตัวบ่งชี้ที่ 4  จึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถดำเนินการจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีการกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มอย่างชัดเจน มีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศซึ่งโรงเรียนได้จัดเก็บในรูปแฟ้มเอกสาร และการจัดเก็บสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในเชิงคุณภาพ 
            โดยสรุป การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในเมื่อครบ 2 วงรอบแล้ว ทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมากยิ่งขึ้น  สามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม  ซึ่งนำไปสู่ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่มีพัฒนาการที่สูงขึ้นจากเดิมอย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์  จึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในทุกปีการศึกษาต่อไปAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.87 KB