ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง
นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E–book) เรื่อง บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรไทย
สําหรั บนั กเรียนชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 4 โรงเรียนมวงไข พิ ทยาคม ภาคเรี ยนที่ 1 ปการศึกษา 2552

ชื่อผูศึกษา : นางจิตพรรณ ปญญาแฝง

     การศึ กษานวัตกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
เรื่อง บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เทียบกับเกณฑ
ที่กําหนดรอยละ 80 และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book)
     ผู ศึกษาไดพั ฒนาหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส (E-book) จํ านวน 10 หนวยยอย ได แก พ อขุน-
รามคําแหงมหาราช สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ-
มหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาล
ที่ 1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา-
ดํารงราชานุภาพ ดร.แดน บี ช แบรดเลย และพระยากัลยาณไมตรี โดยผูศึกษาไดสรางแบบทดสอบ
ระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผานการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ และพัฒนาจนมีคา
ความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น ตามเกณฑที่กํ าหนด จากนั้นไดนํ าไปทดลองใช
รายบุคคล และกลุ มเล็ก เพื่อปรับปรุงแกไขข อบกพรอง และนําไปใชกับกลุมทดลอง คือ นักเรียน
ชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 แลวนํามาปรั บปรุงแกไขข อบกพรอง จากนั้นนําไปใช กับ
กลุมตัวอยาง คือ นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร ปการศึกษา
2552 จํานวน 37 คนเพื่อหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน โดยใหนักเรียนศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) แลว ทําแบบทดสอบระหวาง เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้นใหนักเรียนประเมิน
ความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) โดยใชแบบสอบถามแบบประมาณคา
5 ระดับ
     ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ พบวา หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิกส (E-book) เรื่ อง บุคคลสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไทย มีประสิทธิภาพ เทากับ 84.03/82.97 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 นักเรียน
ชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ที่ใช หนั งสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช
บทเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ80 อยางมีนัยสําคั ญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.33 KB