ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางรำไพ จอมพรวญ
นางรำไพ จอมพรวญ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 6 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552

ชื่อผูศึกษา : นางรําไพ จอมพรวญ

     การศึกษานวัตกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขั้นตอน การเพาะเห็ด
นางฟาภูฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 เทียบกับเกณฑที่กําหนดรอยละ 80
และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552
     ผูศึกษาไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 4 หนวยยอย (1) การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด
นางฟาภูฐานบนอาหารวุน พี.ดี.เอ. (2) การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดนางฟาภูฐานในเมล็ดขาวฟาง (3) การผลิต
กอนเชื้อเห็ดนางฟาภูฐานในถุงพลาสติก และ (4) การผลิตดอกเห็ดนางฟาภูฐาน โดยผูศึกษาไดสราง
แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผาน การตรวจสอบหาประสิทธิภาพ และพัฒนา
จนมีคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่น ตามเกณฑที่กําหนด จากนั้นไดนําไปทดลองใช
แบบรายบุคคล และแบบกลุมเล็ก เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แพร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 32 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน โดยใหนักเรียน
ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แลว ทําแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้นให
นักเรียนประเมินความพึงพอใจในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชแบบสอบถาม
แบบประมาณคา 5 ระดับ
     ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา
     (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 85.08/87.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และมีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมจาก
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับดี
     (2) นักเรียนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟาภู ฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชบทเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .05
     (3) ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟา
ภูฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.77
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.19 KB