ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายประสิทธิ์ เลาหล้า
นายประสิทธิ์ เลาหล้า

 
ชื่อเรื่อง     : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พริกสวยรวยเงินทอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา     : ประสิทธิ์ เลาหล้า
ปีที่ศึกษา   : 2560
 

บทคัดย่อ
 
                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พริกสวยรวยเงินทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลต่อเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พริกสวยรวยเงินทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ปรพกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 พริกสวยรวยเงินทอง จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
(t – test Dependent)
            ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พริกสวยรวยเงินทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.42/85.27 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.07 KB