ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางสาวรินรฎา วังป่า
นางสาวรินรฎา วังป่า
เรื่องศึกษา        : การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมอำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่
ชื่อผู้ศึกษา        : นางสาวรินรฎา วังป่า
หน่วยงาน        : โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ปีที่ประเมิน      : ปีการศึกษา 2561
 
บทคัดย่อ
 
การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมอำเภอหนองม่วงไข่แพร่  จังหวัดแพร่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านบริบทตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 2. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านปัจจัยตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านกระบวนการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 4. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านผลผลิตตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมินโครงการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา41คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คนนักเรียน44คนและผู้ปกครอง44คนรวมทั้งหมด144คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบทพบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากรายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจนรองลงมาคือการกำหนดขั้นตอนของการดำเนินงานตามโครงการไว้อย่างชัดเจนและการกำหนดขั้นตอนของการดำเนินงานตามโครงการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยพบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากรายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือวัสดุครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนรองลงมาคือวิทยากรบุคคลภายนอกมีความรู้ทักษะความถนัดในรายวิชาที่เปิดสอนอยู่และนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพร้อมที่จะเรียนต่อในหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการพบว่าภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากรายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้รองลงมาคือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และการจัดการเรียนรู้การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพและกลุ่มสนใจงานอาชีพ
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตที่เกิดกับนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากรายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนมีความอดทนขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้รองลงมาคือนักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน
5. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจพบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากรายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนได้รับประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรองลงมาคือนักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนอยู่ในระดับมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.17 KB