ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางศินันทนี ปัญญาไวย
นางศินันทนีย์ ปัญญาไวย

ชื่อผลงาน          :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ชื่อผู้รายงาน     :  นางศินันทนี   ปัญญาไวย

 

                                การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  สำหรับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ คน โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ผลการพัฒนาพบว่า

๑.      ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ๘๓.๓๙ / ๕๓.๐๘

๒.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ /๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่

จังหวัดแพร่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่า เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . ๐๑

๓.     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ /๒ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่

จังหวัดแพร่ มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   อยู่ในระดับมากที่สุด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.29 KB