ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางวชิรภานันท์ ขันคำต๊ะนันท์
นางวชิรภานันท์ ขันคำต๊ะนันท์
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม

ผูรายงาน : นางวชิรภานันท ขันคําตะนันท

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 ที่ตั้งไว เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใช
แบบฝกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และเพื่อศึ กษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2554 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จํานวน 34 คน โดยใช หองเรียนเปนหนวยสุ ม
แบบจั บสลากจากนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 3 ทั้งหมด 4 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวย แบบฝกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการเชิงเส น แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบคาที ( t-test-Dependent)
     ผลการศึกษาพบวา
     1. แบบฝกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเสน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีประสิทธิภาพ 86.02/85.29 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะ
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
     3. นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบฝกทักษะ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.88 KB