ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมาชิกเสรีไทยหนองม่วงไข่
สมาชิกขบวนการเสรีไทยสายหนองม่วงไข่

บ้านหนองม่วงไข่                              

1.   นายทวีศักดิ์  สินธุวงศ์                                                                       2.  นายอ้วน  ลือวัฒนานนท์

3.    นายอูน  ทิพย์รักษ์                                                                              4. นายหนุน   สิทธิพัฒนา

5.   นายจ๋อย  เสนวิรัช                                                                               6. นายหมวก  เสนวิรัช

7. นายปัน  ลือวัฒนานนท์                                                                        8. นายคำ  เสภารัตนานันท์

9. นายคำ  เสภารัตนานันท์                                                                       10. นายอุด  เขียวสลับ

11. นายหรั่ง  เพชรโก                                                                               12. นายสาย  เพชรโกศัย

13. นายหลวง  ธรรมไชยยางกูร                                                              14. นายอน  ใจดี

15. นายเลิศ  ทิพย์โพธ์                                                                               16. นายเขียว  คัมภีร์สวัดิ์

17. นายสวน  ตันมิ่ง                                                                                   18. นายโก้ง  ใจดี

19. นายแก้ว  จันทร์บุ                                                                                 20. นายแก้ว  ธรรมไชยยางกูร

21. นายเสาร์  จิตประพันธ์                                                                        22. นายอ้วน  ขวดแก้ว

23. นายดี  วงศ์อรินทร์                                                                               24. นายชุ่ม  โสภารัตน์

25. นายโกน  สกุลปราโมทย์                                                                    26. นายแก้ว  แหวนวัง

27. นายทุน  ตันมา                                                                                     28. นายกำจัด  สินธุวงศ์

29. นายจันทร์  แก้วตีน                                                                              30. นายตัน  มหาวัน

31. นายหวล  มหาวัน                                                                                 32. นายเล็ก  วงศ์ไข่

33. นายเหล็ง  ชมพูมิ่ง                                                                               34. นายเติง  จันกัน

35. นายมนูญ  พิมสาร                                                                                36. ร.อ.บุญเรือง  พิมสาร


บ้านหนองม่วงไข่    

                                1. นายวินิจ  มหาวัน                                             2. นายมี  สุริยะ

3. นายผัด  เสภารัตนานันท์                                4. นายแปง  ชมพูมิ่ง

5. นายจ๋อม  รักพงษ์                                              6. นายมี  จันกัน

7. นายมูล  เขียวสลับ                                             8. นายเอี้ยง  แก้วตีน

9. นายต๊ะ  เขียวสลับ                                              10. นายปี๋  โสภารัตน์

11. นายสุข  เป็นมูล                                                12. นายปิง  ยาวิลาส

13. นายสี  โสภารัตน์                                              14. นายสี  จันกัน

15. นายอิน  อะจิมา                                                  16. นายอ่วม  ตันมา

17. นายอิ่น  รัตนมูลปัญญา                                     18. นายน้อย  เสนวิรัช

19. นายใจ๋  สุทธกัน                                                  20. นายเก้อ  สุทธกัน

21. นายทอน  ตันมา                                                  22. นายจ๋อม  รักพงษ์        

23. นายเก้อ  สุทธกัน                                                 24. นายใจ๋  สุทธกัน

25. นายหิ่ง  ใจดี                                                          26. นายเหล็ก  ขวดแก้ว

27. นายหลึก  ทิพย์โพธิ์                                              28. นายประเสริฐ  รัตนมูลปัญญา

29. นายส่วย  เสนวิรัช                                                 30. นายหล่อ  เขียวสลับ

31. นายเหลี๋ยน  ปัญญาแก้ว                                       32. นายขาว  อะทะเสน

บ้านแม่คำมี          33. นายซุ้ย  แหวนวัง                                                    34. นายอุทัย  กันทาธรรม

บ้านหนองน้ำรัด  35. นายก๋วน  ปราบสงบ                                              36. นายมา  โสภรัตน์                       

                                37. นายดำรง  เทพลออ                                                38. นายยอด  แบ่งทิศ                          

                                39. นายสวน  เสาร์แดน                                               40. นายสวน  ใจชิน                         

                                41. นายอิ่น  นันทะ                                                       42. นายทอน  เตชะวงศ์          

                                43. นายสิงห์คำ  เสาร์แดน                                           44. นายต๋อ  รักพงษ์

                                45. นายมูล  มะเต่า                                                          46. นายจู  โสภารัตน์                       

                                47. นายมูล  โสภารัตน์                                      48. นายมี  โสภารัตน์                        

บ้านวังหงส์          49. นายยืน  หงส์สิบสาม