ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม  โดยเกิดรูปแบบ  SMILE  MK   

2) พัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเกิดรูปแบบ SMART MK                  
3) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร
4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สากล บนความเป็นไทย ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งภายในและภายนอก     
     

พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมาย (Goal)

นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   มีทักษะทางด้านกีฬา  และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็น สื่อในการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ เป็นผู้มีส่วนร่วม เทิดศักดิ์ศรีเสรีไทย
มีความรู้ คุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     แหล่งเรียนรู้เสรีไทย

 

ปริธานของโรงเรียน           นักเรียนดีเป็นศรีม่วงไข่