ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่สากลบนความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา

ปรัชญา    
            นตถิ   ปัญญา  สมา อาภา

             แสงสว่าง ใด ๆ  เสมอด้วยปัญญาไม่มี