ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เปิดสอนสายการเรียน

               1. วิทย์ – คณิต

               2. ศิลป์ – สังคม

               3. ทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เปิดสอนสายการเรียน

               1. หลักสูตรวิทย์ – คณิต

               2. หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

               3. หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม-ทวิศึกษา


เอกสารโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.6 KB

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.19 KB

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทย์ – คณิต)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.95 KB

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ภาษา – สังคม)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.37 KB
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(การงานอาชีพ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.42 KB
เอกสารโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.76 KB

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.27 KB
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.77 KB

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.51 KB

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.93 KB

โครงสร้างหลักสูตร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.36 KB

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.63 KB