ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางสุมิตรา กำแทง
นางสุมิตรา กำแทง
บทคัดย่อ
 
ชื่อผลงาน   : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ชื่อผู้ศึกษา   : นางสุมิตรา  กำแทง
ปีการศึกษา  : 2560

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t-test dependent
            ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีประสิทธิภาพ (76.24/76.42) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (75/75) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D.= 0.64)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.7 KB