ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางศิริธร พิรยะวัฒน์
นางศิริธร พิรยะวัฒน์
เรื่อง รายงานการใชชุดการสอน เรื่อง การแตงบทรอยกรอง วิชา ท33101
ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร

ผูรายงาน นางศิริธร พิรยะวัฒน

ชื่อหนวยงาน โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ปที่จัดทํา 2553

บทคัดยอ

     การรายงานการใชชุดการสอน เรื่อง การแตงบทรอยกรอง วิชา ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การแตง
บทรอยกรอง วิชา ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน เรื่อง การแตงบทรอยกรอง วิชา ท33101
ภาษาไทยพื้นฐาน (3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง การแตงบทรอยกรอง
วิชา ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน
     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คนโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ (1) ชุดการสอน
เรื่อง การแตงบทรอยกรอง วิชา ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน มี 4 เลม (2) แบบทดสอบหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย รวม 40 ขอ (3) แบบทดสอบหาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโดยใชชุดการสอน จํานวน 40 ขอ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตอชุดการสอน จํานวน 10 ขอ
     ผลการศึกษาพบวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพรอยละ 87.36/85.57 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จํานวน 35 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนโดยใชชุดการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอน อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย เทากับ 0.53
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.72 KB