ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางจรรยา โยธา
นางจรรยา โยธา
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง ชนิด และหนาที่ของคําในภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร

ชื่อผูรายงาน : นางจรรยา โยธา

     การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิด และหนาที่ของคําในภาษาไทย
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิด และหนาที่ของคําในภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิด และหนาที่ของคําในภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 สําหรับกลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 30 คน โดยใชเครื่องมือในการพัฒนา ไดแกบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิด และหนาที่ของคําในภาษาไทย
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการพัฒนาพบวา
     1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิด และ
หนาที่ของคําในภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
คือ 83.81/84.89
     2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข
จังหวัดแพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิด และหนาที่ของคํา
ในภาษาไทย หลังเรียนสูงกวา เกณฑที่สถานศึกษากําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข
จังหวัดแพร มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เรื่อง ชนิด และหนาที่ของคําในภาษาไทย ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ
มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 4.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.35 และมีคาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเปน .9150
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.05 KB