ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางวิไลวรรณ พันธุ์เวช
นางวิไลวรรณ พันธุ์เวช
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยการเรียน รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เรื่อง Tenses สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ผูรายงาน นางวิไลวรรณ พันธุเวช ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ

โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ

     การศึกษาครั้งนี้ เปนการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยการเรียน รายวิชา อ33101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Tenses สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจุดมุงหมาย 1. เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียนรายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง
Tenses สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 2. เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน รายวิชา
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Tenses สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Tenses สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชชุดการสอน
แบบศูนยการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแพร เขต 1 จํานวน 34 คน และเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังเรียน แบบทดสอบประจําชุดการสอนแบบศูนยเรียนกอนและหลังเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ ย คาร อยละ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent
     ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา
     1. ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.78/83.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว 80/80
     2. นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนหลังเรียนโดยใชชุดการสอนแบบ
ศูนยการเรียนที่สรางขึ้น เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 70.57
     3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
     4. นักเรียน มีความพึงพอใจตอชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ในระดับมากที่สุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.79 KB