ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

               ชื่อโรงเรียน  ม่วงไข่พิทยาคม  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ที่อยู่  10  หมู่ที่ 1  ตำบล   หนองม่วงไข่  อำเภอ  หนองม่วงไข่   จังหวัด  แพร่   รหัสไปรษณีย์  54170

โทร  054
635021   โทรสาร 054-635021 ต่อ 111  E-mail  mk_pittayakom@hotmail.com   
website  www.muangkhai.ac.th

ประวัติโรงเรียน (ภูมิหลังของโรงเรียน)
                โรงเรียนเริ่มเปิดสอนเมื่อปี 2518 โดยเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา      ตอนปลาย กองการศึกษาพิเศษ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สศ.  274/2518   ลงวันที่ 16  เมษายน  2518  โดยมีวัตถุประสงค์ของ   การก่อตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้านนักเรียน เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้นให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของประชาชนในชุม

                ในปี 2518  เปิดทำการสอนระดับ มศ.1  จำนวน  2  ห้องเรียนนักเรียน 97  คน ครู - อาจารย์  13 คน นักการภารโรง  1  คน 
ผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่ของโรงเรียน คือ นายเดช   อุตธรรมชัย  และ
ในวันที่  1 ตุลาคม  2518    กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง   นายทองอินทร์
   ไชยนวรัตน์   ซึ่งขณะนั้น    ทำหน้าที่ผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดแพร่  ให้ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โท โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

                 ในปี 2519 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่นที่ 4)  
ซึ่งทำให้โรงเรียนขยายตัวและได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานที่  และพัฒนาด้านต่าง ๆ มากมาย

ในปี 2532 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปิดสอน 2 แผนการเรียน  คือ  แผนวิทย์-คณิต-ภาษาอังกฤษ   และ แผนภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษ ในปีแรกโดยเปิดแผนละ 1 ห้องเรียน

                ในปี 2535  โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา 95  %  รองรับนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีที่  6   ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 10โรงเรียน  และเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)  โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายทางความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแก่ชุมชน ตลอดจน  เป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน

           ในปี 2538 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและสังคม (รสช.) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทาง        ด้านวิชาการ  วิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเอง สามารถปรับตัวอยู่      ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   

ในปี 2549 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มุ่งจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เป็นโรงเรียนชั้นดีที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เน้นให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในยุคสังคมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/  การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ 

เกียรติประวัติและผลงาน

ปีการศึกษา 2551
-โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี ใกล้บ้าน ) รุ่นที่ 2

-โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

-โรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ ในการนำเสนอ Best  Practice ของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

-  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย  ระดับดีเยี่ยม   

-โรงเรียนได้รับทุนการศึกษาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกรองแรกในโครงการกรุงไทยยุวาณิช และได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท คือ บริษัทเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จำกัด

-โรงเรียนได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อ 7 มหาวิทยาลัยชั้น
นำปีละ
  50,000 บาท

-โรงเรียน
ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2551  อลังการภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม    จังหวัดลำปาง    

-โรงเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2551  อลังการภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรม    จังหวัดลำปาง   

-โรงเรียนเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่  การแข่งขันกีฬาตะกร้อหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปีหญิง กีฬานักเรียนจังหวัดแพร่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1  เข้าร่วมแข่งขันตะกร้อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือ    จังหวัดพิษณุโลก

ปีการศึกษา 2552

-โรงเรียนได้รับรางวัลผ่านคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ  ปี 2552

-โรงเรียนได้รับการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

-โรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง”

-โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนโครงการ ครุวิจัย สกว

ภายใต้การสนับสนุนสถาบันวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-โรงเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 59   
  จังหวัดนครสวรรค์

-โรงเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม  การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 59  
  จังหวัดนครสวรรค์

-โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดี การแข่งขันประติมากรรมรูปลอยตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 59  
  จังหวัดนครสวรรค์

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น
ระดับชั้น ม. 1  -3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 59     จังหวัดนครสวรรค์

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 59     จังหวัดนครสวรรค์

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 59     จังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2553

-โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 50,000  บาท จากโครงการ “คนไทย เท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ 
มีน้ำใจ ให้อภัย รักสงบ”
    

-โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน การเต้นแอโรบิก ระดับชั้น ม. 1-3 ประเภททีม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553
  ณ จังหวัดเชียงราย

-โรงเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันการแสดงละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1-6 ประเภททีม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553 ณ จังหวัดเชียงราย

-โรงเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ
ในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 4-6 ประเภททีม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60              
ปีการศึกษา 2553 ณ จังหวัดเชียงราย

-โรงเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม. 4-6 ประเภททีม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 ณ จังหวัดเชียงราย

-โรงเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันการทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับชั้น               
ม. 4-6 ประเภททีม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งที่ 60  ปีการศึกษา 2553  ณ จังหวัดเชียงราย

-โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรมรูปลอยตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  
ครั้งที่ 60  
ปีการศึกษา 2553 จังหวัดเชียงราย

ปีการศึกษา 2554

-โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม  (Best of  the  Best P ractices)  ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab  School  Symposium 2011 ระดับประเทศ

- โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practices)  ในการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab  School Symposium 2011 ระดับประเทศ

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง     รองชนะเลิศ อันดับ 2  กิจกรรมแอโรบิก (รวมชายหญิง) ระดับชั้น ม. 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61   ปี 2554  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน”    

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น
ระดับชั้น ม. 1  -3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน”
   

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(
Science Show) ระดับชั้น ม. 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. 1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 61 ปี 2554  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน  

-โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม. 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 61  ปี 2554  “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน