ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยน สายสนองยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจผจญ แมตเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป แสนแก้วทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2552