ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุจรี จันทร์มีทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทเนตร ทองประไพ
ตำแหน่ง : รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมบุญ พร้อมสัตย์
ตำแหน่ง : รองประธานฯ ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพอเจตน์ เงินตัน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุไรพร ปีอาทิตย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ เมืองมาน้อย
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ปฐมาวดี แก้ววันดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐพล ตะปุลิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. จิตรา ธรรมลังกา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วราภรณ์ กองแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย วัชชรัตน์ จุวัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธเนศพล ธงลอย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายกีฬา นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุรักษ์ บุญมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายอาคาร สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย กิตติชัย เอกตะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายปกครอง ชาย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ตรีประไพ ยะปะนัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายปกครอง หญิง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุรเกียรติ์ จันทร์กระจาย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. นันทนัช ไกรยะราช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ ฝ่ายพัสดุ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5