ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายยุทธการ เสาร์แดน
นายยุทธการ เสาร์แดน
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดาบสองมือ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม ปการศึกษา 2553

ชื่อผูรายงาน นายยุทธการ เสารแดน

ชื่อหนวยงาน โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

บทคัดยอ

     การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดาบสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม ปการศึกษา 2553 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง ดาบสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ใหสูงขึ้น
โดยเปรียบเทียบจากคะแนนวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน หลังจากใช
เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ดาบสองมือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
การเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดาบสองมือ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/3 จํานวน 28 คน ของโรงเรียนมวงไขพิทยาคม ที่เรียนวิชาพลศึกษา ในปการศึกษา 2553
โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดาบสองมือ ที่ผูรายงานสรางขึ้นจํานวน 18 เรื่อง ใชเวลา
ในการเรียน 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง ดาบสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 จํานวน 18 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่อง ดาบสองมือ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง ดาบสองมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสถิติ t - test แบบ One – Sample
     ผลการวิจัยพบวา
     1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดาบสองมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
มีประสิทธิภาพ เทากับ 87.28/83.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80
     2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดาบสองมือ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
     3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดาบสองมือ
อยูในระดับมาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.9 KB