ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่ง
นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่ง

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

                   ชุด  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย             นางสาวพรรณิภา  ม้าวิ่ง

ปีการศึกษา       2554

บทคัดย่อ

      รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่าน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  ที่เรียนรายวิชา อ 21202 ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554     จำนวน 30  คน ที่มีความสามารถคละกัน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่าน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าร้อยละ  และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

     1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่า  E1/E2  เท่ากับ  83.75/81.25   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่าน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

              3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด  Amazing my Hometown  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในระดับ  พึงพอใจมาก  (= 4.49  , SD = 0.5 (

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.36 KB