ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

สถาบันนามระบือคือม่วงไข่              เราทุกวัยพร้อมใจสมานฉันท์

ร่วมสามัคคีไมตรีดีต่อกัน                                    เรียนร่วมชั้นร่วมสถานการศึกษา

เหลืองแดงแกร่งนักรักศักดิ์ศรี          เข้มข้นดีรักเกียรติยิ่งสิ่งใด

เคยป้องกันบ้านเมืองกระเดืองไกล                  เสรีไทยชื่อคงอยู่คู่ฟ้าดิน

สีแดงสดใสวิไลยามเลิศ                     เหลืองงามบรรเจิดชูเชิดเทิดศักดิ์ศรี

เราร่วมใจพร้อมพรักสามัคคี                              การเรียนดีกีฬาเก่งเคร่งวินัย

เลือดม่วงไข่นั้นเข้มข้นเยี่ยงบรรพบุรุษ           เราชาวพุทธทำดีเป็นนิจสิน

                       รักษาเกียรติวินัยเป็นอาจิณ                                ทั่วทุกถิ่นเชิดชูให้ม่วงไข่เจริญ