ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายสมัย เสือแซมเสริม
นายสมัย เสือแซมเสริม
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการปองกันโรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
จังหวัดแพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552

ชื่อผูศึกษา : นายสมัย เสือแซมเสริม

     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพและการปองกันโรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑที่กําหนด
รอยละ 80 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
     ผูศึกษาไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 6 หนวยยอย ไดแก (1) พฤติกรรม
สุขภาพและสิ่งแวดลอม (2) โรคไมติดตอที่สําคัญ (3) การดูแลสุขภาพตนเอง (4) สิทธิผูบริโภค
(5) ภาวะโภชนาการ (6) สุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูศึกษาไดสรางแบบทดสอบระหวางเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผานการหาประสิทธิภาพ และพัฒนาจนมีคาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก คาความเชื่อมั่นตามเกณฑ แลวสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชกับกลุม
ทดลองหนึ่งตอหนึ่ง กลุมเล็กและกลุมภาคสนาม คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อหา
ขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 41 คน โดยใหนักเรียน
ไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําแบบทดสอบระหวางเรียน ทําแบบทดสอบหลังเรียน
และตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้น
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนทั้งหมด
     ผลการศึกษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ
สมรรถภาพและการปองกันโรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 88.41/ 89.59ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 80
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จังหวัดแพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 อยูใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.39 KB