ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ
นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม

ชื่อผูศึกษา : นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ
หนวยงาน : โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
ปที่ศึกษา : ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ

     การพัฒนาบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีซีดี
สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
มวงไขพิทยาคม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
โดยใชบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่มีตอบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา
     ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
ปการศึกษา 2552 จํานวน 146 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
มวงไขพิทยาคม ปการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน ที่เลือกเรียนวิชาเลือกคหกรรม ซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการคนควาครั้งนี้คือ บทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐ
ผลิตภัณฑกระดาษสา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา จํานวน 40 ขอ แบบบันทึก
ผลการเรียนรู แบบสังเกตการปฏิบัติงานและตรวจผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนวีซีดี สืบสาน
งานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา ผูศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดังนี้ ศึกษาคุณภาพ
แบบทดสอบโดยวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนวีซีดี เรื่อง ผลิตภัณฑกระดาษสา โดยใชสูตรการหา
ประสิทธิภาพ 1 E / 2 E โดยใชเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา โดยใช t-test แบบ
one sample ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑ
กระดาษสา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชคาเฉลี่ย (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
     ผลการศึกษาพบวา บทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.13/81.00 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียน โดยใชบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอบทเรียนวีซีดี สืบสานงานประดิษฐผลิตภัณฑกระดาษสา โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.53) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.62 นักเรียนมีความเห็นในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ ดังนี้ เนื้อหาสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
( X = 4.80) จํานวนขอสอบหรือแบบทดสอบมีปริมาณที่เหมาะสม ( X = 4.75) มีการแจงผล
การเรียนรูที่คาดหวัง ( X = 4.65) การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ บทเรียนมีการออกแบบ
ใหใชงายไมสับสน บทเรียนมีความยากงาย เหมาะสมกับผูเรียน รูปภาพประกอบสามารถสื่อ
ความหมายและมีความสอดคลองกับเนื้อหาและมีความชัดเจน ( X = 4.60)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.76 KB