ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน
นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพัฒนาการอาณาจักรอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555

ชื่อผู้ศึกษา : นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน

การศึกษานวัตกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทียบกับเกณฑ์ ที่กำหนดร้อยละ 80 3)เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 5 หน่วยย่อย ได้แก่ (1) การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา (2) การเมืองการปกครองสมัยอาณาจักรอยุธยา (3) เศรษฐกิจสมัยอาณาจักรอยุธยา (4) สังคมไทยสมัยอาณาจักรอยุธยาและ(5) ศิลปะและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา โดยผู้ศึกษาได้สร้างแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบ หลังเรียน ซึ่งผ่านการตรวจสอบหาประสิทธิภาพ และพัฒนา จนมีค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นได้นำไปทดลองใช้แบบรายบุคคล และแบบกลุ่มเล็ก เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 33 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้ว ทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้นให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ

ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า

(1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.15/86.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

(2) นักเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

(3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยาอยู่ในระดับมาก

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.83 KB
ตัวอย่าง ภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน