ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขบวนการเสรีไทย
ขบวนการเสรีไทย

ความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย

                  ขบวนการเสรีไทยเป็น การรวมพลังของบรรดาคนไทยผู้มีจิตสำนึกในความเป็นไท ทำงานรับใช้มาตุภูมิในการกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติไทยซึ่งได้รับผล กระทบจากการที่กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศไทยในระหว่างสงครามมหา เอเชียบูรพา

สงครามโลกครั้งที่สอง

มหาสงครามโลกครั้งที่    เมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๘๔   ทั่วโลกกำลังระอุไปด้วยสงครามจากการจุดชนวนของ อดอล์ฟ   ฮิตเลอร์ ผู้นำของนาซีเยอรมัน   ร่วมกับอิตาลี และญี่ปุ่น ประเทศที่ถูกรุกราน ซึ่งเรียกฝ่าย อักษะ ฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายต่อต้าน อันมีอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย และประเทศที่ถูกรุกรานซึ่งเรียกว่าฝ่าย สัมพันธมิตร อีกฝ่ายหนึ่ง  

                  เยอรมันภายใต้การนำของ  ฮิตเลอร์    เริ่มรุกรานประเทศยุโรป อันมี โปแลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ อังกฤษ และรัสเซีย

                  และเมื่อยึดได้บางประเทศเหล่านั้นแล้ว ก็เกิดหน่วย ใต้ดิน จากประชาชนผู้รักชาติของประเทศเหล่านั้นซึ่งติดต่อกับกองกำลังของสัมพันธมิตร จับอาวุธขึ้นต่อต้านกอบกู้ประเทศให้พ้นจากการรุกรานของฝ่าย อักษะ

สงครามเริ่มรุกรานสู่ประเทศไทย

                  เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม ๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุ่นได้เปิดฉากการบุกรุกประเทศไทย  ขณะนั้นจอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี   นายปรีดี  พนมยงค์ (หลวง ประดิษฐ์   มนูธรรม) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งสองท่านมีความเห็นขัดแย้งกันในที่ประชุมรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฝ่ายทหาร มีความเห็นตามท่านนายกรัฐมนตรี   ว่าฝ่ายอักษะซึ่งมีเยอรมันเป็นผู้นำนั้น จะเป็นผู้ชนะสงครามในที่สุดส่วนรัฐมนตรีส่วนน้อยฝ่ายพลเรือนนั้นมีความเห็นตาม หลวง ประดิษฐ์   มนูธรรมว่าฝ่ายสัมพันธมิตรอัน มีอเมริกาเป็นผู้นำนั้นจะชนะสงครามในที่สุดและเมื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นดัง นั้นประเทศไทยจึงต้องเข้าร่วมมือกับกองกำลังญี่ปุ่นต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธ มิตรต่อไป

เริ่มก่อตั้งเสรีไทย

                ฝ่ายนายปรีดี  พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์  มนูธรรม) ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลตามแนวของเรื่องประเทศไทยที่จะเข้าร่วมสงครามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น  ตามเสียงส่วนใหญ่ของคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งก็แน่นอนผลสุดท้ายของประเทศไทยก็คงตกอยู่ในฐานะของผู้แพ้สงคราม ซึ่งย่อมจะได้รับผลปฏิบัติอันไม่พึ่งปรารถนาเป็นสิ่งติดมา  ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ฝ่ายผู้ชนะสงครามเห็นอกเห็นใจเพื่อบรรเทาผลภัยของประเทศชาติอันพึง จะได้รับในฐานะของผู้แพ้ และท่านเห็นว่าท่านในขณะนั้นควรที่จะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่สหภาพพม่าซึ่งในขณะนั้นอยู่ในความปกครองของอังกฤษทำนองเดียวกับประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ซึ่งไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น  อยู่ที่ประเทศอังกฤษระหว่างที่ประเทศเขาถูกเยอรมันยึดครอง

ปัญหาในขณะนั้นมีอยู่ว่า  ท่านกับคณะของท่าน  จะหาทางออกไปสหภาพพม่าได้โดยทางไหน  และจะได้ใครเป็นผู้นำทาง     ท่านจึงขอความร่วมมือจากคุณพึ่ง ศรีจันทร์กับ    คุณทอง  กันทาธรรม ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ  มีความชำนาญในประเทศแถบนี้  และสนิทกับท่านปรีดี   พนมยงค์ เป็นอย่างดี

เมื่อทราบความประสงค์ของท่านปรีดี  คุณพึ่งก็นึกถึงบุคคลผู้หนึ่งนั้นก็คือคุณหมัง สายชุมอิน ผู้แทนราษฎรจังหวัดตากในขณะนั้น เพราะคุณหมัง เป็นผู้กว้างขวางในวงการนักเลง  และ วงการค้าของจังหวัดตาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่สอด  อำเภอชายแดน  ที่ติดกับสหภาพพม่า จึงได้ไปพักที่บ้านคุณหมังและมั่นใจว่า   จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมังในการนี้ได้  จึงได้อาสา    พาท่านกับคณะออกจากแม่สอด  ซึ่งท่านปรีดีกับคุณทอง  รอฟังข่าวอยู่ที่กรุงเทพ  จนกว่าจะพร้อม

             ต่อมาอีกไม่กี่วัน ท่านปรีดี ถูกเสนอชื่อให้  เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แทนตำแหน่งที่ว่างลง  ท่านจะเห็นว่าตำแหน่งนี้จะมีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติได้ดีกว่าการที่จะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนอกประเทศ จึงให้ระงับแผนการนั้นเสียแต่ได้กำชับให้คุณพึ่งกับคุณทองหมั่นไปติดต่อท่านเสมอเผื่อมีอะไรก็จะมอบหมายให้ทำ แล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามความประสงค์ของ   จอมพล ป.  พิบูลสงคราม

               กระทั่งเดือนธันวาคม ๒๔๘๗  คุณเตียง    ศิริขันธ์   จึงบอกให้คุณพึ่งเตรียมตัวทำเป็นเสรีไทยให้รองานที่กรุงเทพ   โดยคุณเตียงบอกว่า คุณทองได้ทำงานนี้อยู่เมืองแพร่ ก่อนหน้านี้นานแล้ว  แล้วคุณพึ่งก็ได้รับมอบหมาย   ให้ทำหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ อันมี อุตรดิตถ์  พิษณุโลก   สุโขทัย  และตาก