ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
เวลา 08.00 - 12.00 น.
หอประชุมโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
หอประชุมโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
08 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน
หอประชุมโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
07 พ.ค. 58 อบรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
06 พ.ค. 58 คณะครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ และประชุมครู
ห้องโสตทัศนศึกษา