ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน

ยิ้ม ไหว้

ยิ้ม     หมายถึง  อาการแสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ  พอใจ
ไหว้   หมายถึง  การทำความเคารพโดยยกมือขึ้นประนม  แสดงความเคารพในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ให้เกียรติกัน
ให้เกียรติกัน    หมายถึง   การแสดงออกถึงความเคารพยกย่อง  นับถือ