ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุพรรณี คณะนัย
นางสาวสุพรรณี คณะนัย
     รายงานผลการใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
ปการศึกษา 2551 มีวัตถุประสงคในการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบ
ศูนยการเรียน เรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
มวงไขพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Tense
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม ปการศึกษา 2551 ระหวางกอนและ
หลังการเรียนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม ปการศึกษา 2551 ที่มี
ตอการเรียนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD
     ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม
อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร ปการศึกษา 2551 และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาโดยวิธีการ
สุมแบบเจาะจง ( Purposive Random Sampling) จากประชากรทั้งหมด คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 2 จํานวน 42 คน โดยมีวิธีการในการดําเนินการดังนี้
     1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 80.76 /87.9 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
E1 / E2 คือ 80/80 แสดงวา ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนรู เรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบศูนยการเรียนรู เรื่อง Tense โดยใช
เทคนิค STAD กอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการสอน
แบบศูนยการเรียนรู เรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
โดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่อง Tense โดยใชเทคนิค STAD ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงเปนลําดับแรกไดแก เทคนิค STAD ที่ใชประกอบใน
การสอนโดยทําใหนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรูมากขึ้นรองลงมา คือ อธิบายเนื้อหาไดอยาง
ชัดเจน สวนรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจ เปนลําดับสุดทาย คือแบบฝกทักษะสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาและสื่อการสอนสามารถกระตุนและเราความสนใจของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.9 KB