กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางภูรี ขานเพราะ
ครู คศ.2

นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่าย
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณี คณะนัย
ครู คศ.3

นางสิริวรรณ พันธุ์เครือ
ครู คศ.3

นางศรัณย่า รักพงษ์
ครูอัตราจ้าง