ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิริวรรณ พันธุ์เครือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคนึงนิจ ศิริเลิศ
ครู คศ.2

นางภูรี ขานเพราะ
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี คณะนัย
ครู คศ.3

นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่ง
ครู คศ.3

นางสาวพิชญา วีระคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันวิสาข์ เครื่องสนุก
ครูอัตราจ้าง