ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอรุณ พริบไหว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประสิทธิ์ เลาหล้า
ครู คศ.2

นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ
ครู คศ.3

นางรำไพ จอมพรวญ
ครู คศ.3