ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสิทธิ์ เลาหล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนพรัตน์ สำลี
ครู คศ.3

นายอรุณ พริบไหว
ครู คศ.3

นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จ
ครู คศ.3

นางรำไพ จอมพรวญ
ครู คศ.3

นายจีรวัฒน์ เชียงหนุ้น
ครู คศ.1