ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดุสิต กันยะมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพีระพล ทะกา
ครูอัตราจ้าง

นายภาสกร บุญทอง
ครูอัตราจ้าง