กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมัย เสือแซมเสริม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน
ครู คศ.3

นายภาณุวัชร์ นามสาย
ครูอัตราจ้าง