ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประทุม กาญจนภาคิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธการ เสาร์แดน
ครู คศ.2

นายสมัย เสือแซมเสริม
ครู คศ.3

นายจิตพูม จันทร์เข็ม
ครู คศ.3

นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน
ครู คศ.2

นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์
ครู คศ.2