ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมัย เสือแซมเสริม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธการ เสาร์แดน
ครู คศ.3

นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน
ครู คศ.3

นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์
ครู คศ.3