ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรนันท์ คำลือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิชญา ภาคาผล
ครู คศ.3

นางสาวอารุณี โสภารัตน์
ครู คศ.3

นางสุวพร รัตนชมภู
ครู คศ.2

นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง
ครู คศ.3

นางลำดวน อินทนานนท์
ครู คศ.3

นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน
ครู คศ.2