ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรนันท์ คำลือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวพร รัตนชมภู
ครู คศ.2

นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง
ครู คศ.3

นางลำดวน อินทนานนท์
ครู คศ.3

นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน
ครู คศ.2