ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมบูรณ์ คำกระจาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปู
ครู คศ.3

นางสาวอาทิติพร แสนจักร
ครู คศ.1

นางสาวสุมิตรา วังสิงห์
ครูอัตราจ้าง