ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาทิติพร แสนจักร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมบูรณ์ คำกระจาย
ครู คศ.3

นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปู
ครู คศ.3

นายคมสันต์ รินฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร
ครูอัตราจ้าง