ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขวัญศิรินทร์ ปราบริปู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมบูรณ์ คำกระจาย
ครู คศ.3

นางสาวอาทิติพร แสนจักร
ครู คศ.2

นายคมสันต์ รินฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศร พันธ์มณี
ครูอัตราจ้าง

นายศรวิษฐ์ ปละใจ
ครูอัตราจ้าง