ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นางอรัญญา จิตจง
พนักงานธุรการ

นายบรรชา ไข่เขียว
นักการภารโรง

นายประจักษ์ ปีอาทิตย์
นักการภารโรง