ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ กัลยาประสิทธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐกร กันทะหงษ์
ครู คศ.2

นางสุมิตรา กำแทง
ครู คศ.2