ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา โยธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริธร ดวงใน
ครู คศ.2

นางศินันทนี ปัญญาไวย
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา ยะอิตะ
ครู คศ.2