ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี