ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฎศิลป์