กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม