นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นายภานุพงศ์ โปร่งคำ

นายณัฐดนัย แสงคำมา

นางสาวจารุวรรณ แก้วกันทะ

นางสาวตรีเนตร เพรชนิล

นางสาววรรณา อินปา

นางสาวศุภรัตน์ ใจพรม

นางสาวสุขิตา กาทองทุ่ง

นางสาวสุทินา ฟุ่นเตย

นางสาวสุภัทรวดี วีระคำ

นางสาวอภิญญาภรณ์ ชมภูมิ่ง

นางสาวอสิโณทัย รอดทุกข์

นางสาวอาทิตยา อินต๊ะสุวรรณ