ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม

ชื่อเรื่อง       :   รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
ชื่อผู้ทำวิจัย  :   นายดนัยรัตน์   กาศเกษม
ปีที่ทำวิจัย    :   ปีการศึกษา 2556

  บทคัดย่อ

             การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ “การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม” ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูจำนวน 42 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน  การเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ R.V.Krejcie และ Morgan จำนวน 249 คน โดยนำมาเทียบสัดส่วนร้อยละกับจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นและระดับห้องเรียน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 307 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน   ม่วงไข่พิทยาคม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ทุกประเด็นการประเมินในเชิงปริมาณผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ

            1. ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีการประเมิน 4 ข้อ  ดังนี้

                        1.1  สถานศึกษานำนโยบายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้วางแผนดำเนินโครงการได้เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

                        1.2   สถานศึกษานำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถานศึกษามาใช้เพื่อจัดดำเนินโครงการได้เหมาะสม       อยู่ในระดับมากที่สุด

                        1.3  สถานศึกษานำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาวางแผนดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม     อยู่ในระดับมากที่สุด

                        1.4  สถานศึกษาจัดบรรยากาศในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

            2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีการประเมิน 4 ข้อ ดังนี้

                        2.1  มีจำนวนบุคลากรดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

                        2.2  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

                        2.3  มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด

                        2.4  จัดอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีการประเมิน 7 ข้อ ดังนี้

                        3.1 สถานศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมาใช้ในการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด

                        3.2 สถานศึกษากำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ตรงสภาพปัญหาและความต้องการของระบบการประกัน-คุณภาพในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

                        3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมเพียงพอเพื่อให้เกิดการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด

                        3.4 มีการวางแผนการดำเนินโครงการ พัฒนาอย่างเป็นระบบและพัฒนาปีต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด

                        3.5 มีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด

                        3.6 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด

                        3.7 การประเมินผลการดำเนินโครงการได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีประเมิน 5 ข้อ  ดังนี้

                        ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

                        ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

                        ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                        ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                        ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

จากผลการประเมินซึ่งพิจารณาโดยรวมแล้วถือว่าโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการนำนโยบายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้วางแผนพัฒนาโครงการ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพมาใช้ในการวางแผนดำเนินโครงการและจัดบรรยากาศในการดำเนินงานให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
            2. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ บุคลากรผู้ดำเนินโครงการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

3. ควรกำหนดเป้าหมายให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ-ภายในของโรงเรียน และการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
            4. ควรพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในด้านการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านคุณภาพ-ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.2 KB