ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สามารถบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
    2.
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
    3.
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
 
4. พัฒนานักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้
           สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 
  5.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้เสรีไทย
    6.
พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
    7.
พัฒนานักเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    8.
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
          และประสิทธิผล

    9.
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
          กับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมาย (Goal)

นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   มีทักษะทางด้านกีฬา  และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็น สื่อในการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ เป็นผู้มีส่วนร่วม เทิดศักดิ์ศรีเสรีไทย
มีความรู้ คุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     แหล่งเรียนรู้เสรีไทย

 

ปริธานของโรงเรียน           นักเรียนดีเป็นศรีม่วงไข่