ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม    มีมาตรฐานการศึกษา   ส่งเสริมการกีฬา  พัฒนาเทคโนโลยี เทิดศักดิ์ศรีเสรีไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ปรัชญา    
            นตถิ   ปัญญา  สมา อาภา

             แสงสว่าง ใด ๆ  เสมอด้วยปัญญาไม่มี